کاتالوگ رنگ موی لیدی نیو فایو

۴.۹/۵ - (۷ امتیاز)

در این صفحه کاتالوگ رنگ مو لیدی نیو فایو به همراه توضیحاتی در رابطه با هر سری رنگی داده شده است، امکان خرید اینترنتی رنگ موی لیدی نیو فایو نیز از وبسایت زیباما فراهم بوده و به سراسر کشور ارسال انجام می شود.

در ادامه سری رنگ مو مدنظر خود را انتخاب کرده و یا توضیحات نوشته شده را مطالعه کنید.

توضیح کلی در مورد رنگ مو

فایل صوتی آموزش کاتالوگ خوانی

در ادامه، کاتالوگ رنگ لیدی نیو فایو به تفکیک شماره رنگ مو برای شما قرار داده شده است.

امکان خرید اینترنتی رنگ مو لیدی نیو فایو از فروشگاه اینترنتی زیباما فراهم شده است که به راحتی و با بهترین قیمت می توانید خرید کنید.

کاتالوگ رنگ موی طبیعی لیدی نیو فایو

رنگ مشکی لیدی

۱.۰ مشکی

2.0 قهوه ایی خیلی تیره

۲.۰ قهوه ایی خیلی تیره

3.0 قهوه ایی تیره

۳.۰ قهوه ایی تیره

4.0 قهوه ایی

۴.۰ قهوه ایی

5.0 قهوه ایی روشن

۵.۰ قهوه ایی روشن

6.0 بلوند تیره

۶.۰ بلوند تیره

7.0 بلوند

۷.۰ بلوند

8.0 بلوند روشن

۸.۰ بلوند روشن

9.0 بلوند خیلی روشن

۹.۰ بلوند خیلی روشن

10.0 بلوند خیلی خیلی روشن

۱۰.۰ بلوند خیلی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۱.۰ مشکی
 • ۲.۰ قهوه ایی خیلی تیره
 • ۳.۰ قهوه ایی تیره
 • ۴.۰ قهوه ایی
 • ۵.۰ قهوه ایی روشن
 • ۶.۰ بلوند تیره
 • ۷.۰ بلوند
 • ۸.۰ بلوند روشن
 • ۹.۰ بلوند خیلی روشن
 • ۱۰.۰ بلوند خیلی خیلی روشن

کاتالوگ رنگ موی طبیعی قوی لیدی نیو فایو

3.00 قهوه ایی تیره اکسترا

۳.۰۰ قهوه ایی تیره اکسترا

4.00 قهوه ایی متوسط اکسترا

۴.۰۰ قهوه ایی متوسط اکسترا

5.00 قهوه ایی روشن اکسترا

۵.۰۰ قهوه ایی روشن اکسترا

6.00 بلوند تیره اکسترا

۶.۰۰ بلوند تیره اکسترا

7.00 بلوند متوسط اکسترا

۷.۰۰ بلوند متوسط اکسترا

8.00 بلوند روشن اکسترا

۸.۰۰ بلوند روشن اکسترا

9.00 بلوند خیلی روشن اکسترا

۹.۰۰ بلوند خیلی روشن اکسترا

10.00 بلوند پلاتینه اکسترا

۱۰.۰۰ بلوند پلاتینه اکسترا

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۳.۰۰ قهوه ایی تیره اکسترا
 • ۴.۰۰ قهوه ایی متوسط اکسترا
 • ۵.۰۰ قهوه ایی روشن اکسترا
 • ۶.۰۰ بلوند تیره اکسترا
 • ۷.۰۰ بلوند متوسط اکسترا
 • ۸.۰۰ بلوند روشن اکسترا
 • ۹.۰۰ بلوند خیلی روشن اکسترا
 • ۱۰.۰۰ بلوند پلاتینه اکسترا

کاتالوگ رنگ موی خاکستری لیدی نیو فایو

1.1 مشکی پرکلاغی

۱.۱ مشکی پرکلاغی

3.1 قهوه ایی خاکستری تیره

۳.۱ قهوه ایی خاکستری تیره

4.1 قهوه ایی خاکستری

۴.۱ قهوه ایی خاکستری

5.1 قهوه ایی خاکستری روشن

۵.۱ قهوه ایی خاکستری روشن

6.1 بلوند خاکستری تیره

۶.۱ بلوند خاکستری تیره

7.1 بلوند خاکستری متوسط

۷.۱ بلوند خاکستری متوسط

8.1 بلوند خاکستری روشن

۸.۱ بلوند خاکستری روشن

9.1 بلوند خاکستری خیلی روشن

۹.۱ بلوند خاکستری خیلی روشن

1.(1.2)9 بلوند پلاتینه نقره ایی

۱.(۱.۲)۹ بلوند پلاتینه نقره ایی

10.1 بلوند نقره ایی

۱۰.۱ بلوند نقره ایی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۱.۱ مشکی پرکلاغی
 • ۳.۱ قهوه ایی خاکستری تیره
 • ۴.۱ قهوه ایی خاکستری
 • ۵.۱ قهوه ایی خاکستری روشن
 • ۶.۱ بلوند خاکستری تیره
 • ۷.۱ بلوند خاکستری متوسط
 • ۸.۱ بلوند خاکستری روشن
 • ۹.۱ بلوند خاکستری خیلی روشن
 • ۱.(۱.۲)۹ بلوند پلاتینه نقره ایی
 • ۱۰.۱ بلوند نقره ایی

کاتالوگ رنگ موی زیتونی لیدی نیو فایو

3.3 قهوه ایی زیتونی تیره

۳.۳ قهوه ایی زیتونی تیره

4.3 قهوه ایی زیتونی متوسط

۴.۳ قهوه ایی زیتونی متوسط

5.3 قهوه ایی زیتونی روشن

۵.۳ قهوه ایی زیتونی روشن

6.3 بلوند زیتونی تیره

۶.۳ بلوند زیتونی تیره

7.3 بلوند زیتونی متوسط

۷.۳ بلوند زیتونی متوسط

8.3 بلوند زیتونی روشن

۸.۳ بلوند زیتونی روشن

9.3 بلوند زیتونی خیلی روشن

۹.۳ بلوند زیتونی خیلی روشن

10.3 بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن

۱۰.۳ بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۳.۳ قهوه ایی زیتونی تیره
 • ۴.۳ قهوه ایی زیتونی متوسط
 • ۵.۳ قهوه ایی زیتونی روشن
 • ۶.۳ بلوند زیتونی تیره
 • ۷.۳ بلوند زیتونی متوسط
 • ۸.۳ بلوند زیتونی روشن
 • ۹.۳ بلوند زیتونی خیلی روشن
 • ۱۰.۳ بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن

کاتالوگ رنگ طلایی لیدی نیو فایو

3.5 قهوه ایی طلایی تیره

۳.۵ قهوه ایی طلایی تیره

4.5 قهوه ایی طلایی متوسط

۴.۵ قهوه ایی طلایی متوسط

5.5 قهوه ایی طلایی روشن

۵.۵ قهوه ایی طلایی روشن

6.5 بلوند طلایی تیره

۶.۵ بلوند طلایی تیره

7.5 بلوند طلایی متوسط

۷.۵ بلوند طلایی متوسط

8.5 بلوند طلایی

۸.۵ بلوند طلایی

9.5 بلوند طلایی روشن

۹.۵ بلوند طلایی روشن

5.(1.2)9 بلوند طلایی خیلی روشن

۵.(۱.۲)۹ بلوند طلایی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۳.۵ قهوه ایی طلایی تیره
 • ۴.۵ قهوه ایی طلایی متوسط
 • ۵.۵ قهوه ایی طلایی روشن
 • ۶.۵ بلوند طلایی تیره
 • ۷.۵ بلوند طلایی متوسط
 • ۸.۵ بلوند طلایی
 • ۹.۵ بلوند طلایی روشن
 • ۵.(۱.۲)۹ بلوند طلایی خیلی روشن

کاتالوگ رنگ دودی لیدی نیو فایو

3.2 قهوه ایی دودی تیره

۳.۲ قهوه ایی دودی تیره

4.2 قهوه ایی دودی متوسط

۴.۲ قهوه ایی دودی متوسط

5.2 قهوه ایی دودی روشن

۵.۲ قهوه ایی دودی روشن

6.2 بلوند دودی تیره

۶.۲ بلوند دودی تیره

7.2 بلوند دودی متوسط

۷.۲ بلوند دودی متوسط

8.2 بلوند دودی روشن

۸.۲ بلوند دودی روشن

9.2 بلوند دودی خیلی روشن

۹.۲ بلوند دودی خیلی روشن

10.2 بلوند دودی خیلی خیلی روشن

۱۰.۲ بلوند دودی خیلی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۳.۲ قهوه ایی دودی تیره
 • ۴.۲ قهوه ایی دودی متوسط
 • ۵.۲ قهوه ایی دودی روشن
 • ۶.۲ بلوند دودی تیره
 • ۷.۲ بلوند دودی متوسط
 • ۸.۲ بلوند دودی روشن
 • ۹.۲ بلوند دودی خیلی روشن
 • ۱۰.۲ بلوند دودی خیلی خیلی روشن

کاتالوگ رنگ بژ لیدی نیو فایو

6.31 بلوند بژ تیره

۶.۳۱ بلوند بژ تیره

7.31 بلوند بژ متوسط

۷.۳۱ بلوند بژ متوسط

8.31 بلوند بژ روشن

۸.۳۱ بلوند بژ روشن

9.31 بلوند بژ خیلی روشن

۹.۳۱ بلوند بژ خیلی روشن

10.31 بلوند بژ فوق العاده روشن

۱۰.۳۱ بلوند بژ فوق العاده روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۶.۳۱ بلوند بژ تیره
 • ۷.۳۱ بلوند بژ متوسط
 • ۸.۳۱ بلوند بژ روشن
 • ۹.۳۱ بلوند بژ خیلی روشن
 • ۱۰.۳۱ بلوند بژ فوق العاده روشن

کاتالوگ رنگ موی کاکائویی لیدی نیو فایو

4.53 قهوه ای کاکائویی متوسط

۴.۵۳ قهوه ای کاکائویی متوسط

5.53 قهوه ای کاکائویی روشن

۵.۵۳ قهوه ای کاکائویی روشن

6.53 بلوند کاکائویی تیره

۶.۵۳ بلوند کاکائویی تیره

7.53 بلوند کاکائویی متوسط

۷.۵۳ بلوند کاکائویی متوسط

8.53 بلوند کاکائویی روشن

۸.۵۳ بلوند کاکائویی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۴.۵۳ قهوه ای کاکائویی متوسط
 • ۵.۵۳ قهوه ای کاکائویی روشن
 • ۶.۵۳ بلوند کاکائویی تیره
 • ۷.۵۳ بلوند کاکائویی متوسط
 • ۸.۵۳ بلوند کاکائویی روشن

کاتالوگ رنگ موی فندقی شکلاتی لیدی نیو فایو

4.65 قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط

۴.۶۵ قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط

5.65 قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن

۵.۶۵ قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن

6.65 بلوند فندقی شکلاتی تیره

۶.۶۵ بلوند فندقی شکلاتی تیره

7.65 بلوند فندقی شکلاتی متوسط

۷.۶۵ بلوند فندقی شکلاتی متوسط

8.65 بلوند فندقی شکلاتی روشن

۸.۶۵ بلوند فندقی شکلاتی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۴.۶۵ قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط
 • ۵.۶۵ قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن
 • ۶.۶۵ بلوند فندقی شکلاتی تیره
 • ۷.۶۵ بلوند فندقی شکلاتی متوسط
 • ۸.۶۵ بلوند فندقی شکلاتی روشن

کاتالوگ رنگ موی مسی لیدی نیو فایو

4.4 قهوه ایی مسی متوسط

۴.۴ قهوه ایی مسی متوسط

5.4 قهوه ایی مسی روشن

۵.۴ قهوه ایی مسی روشن

6.4 بلوند مسی تیره

۶.۴ بلوند مسی تیره

7.4 بلوند مسی متوسط

۷.۴ بلوند مسی متوسط

8.4 بلوند مسی روشن

۸.۴ بلوند مسی روشن

9.4 بلوند مسی خیلی روشن

۹.۴ بلوند مسی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۴.۴ قهوه ایی مسی متوسط
 • ۵.۴ قهوه ایی مسی روشن
 • ۶.۴ بلوند مسی تیره
 • ۷.۴ بلوند مسی متوسط
 • ۸.۴ بلوند مسی روشن
 • ۹.۴ بلوند مسی خیلی روشن

کاتالوگ رنگ موی شرابی لیدی نیو فایو

4.20 شرابی تیره

۴.۲۰ شرابی تیره

5.20 شرابی متوسط

۵.۲۰ شرابی متوسط

6.20 شرابی روشن

۶.۲۰ شرابی روشن

7.20 شرابی خیلی روشن

۷.۲۰ شرابی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۴.۲۰ شرابی تیره
 • ۵.۲۰ شرابی متوسط
 • ۶.۲۰ شرابی روشن
 • ۷.۲۰ شرابی خیلی روشن

کاتالوگ رنگ موی قرمز لیدی نیو فایو

۶.۴۵ بلوند مسی آلبالویی تیره

۸.۴۵ بلوند مسی آلبالویی روشن

۸.۴۴ بلوند مسی خیلی روشن

۶.۴۶ بلوند مسی قرمز تیره

۷.۴۶ بلوند مسی قرمز

۸.۴۶ بلوند مسی قرمز روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۶.۴۵ بلوند مسی آلبالویی تیره
 • ۸.۴۵ بلوند مسی آلبالویی روشن
 • ۸.۴۴ بلوند مسی خیلی روشن
 • ۶.۴۶ بلوند مسی قرمز تیره
 • ۷.۴۶ بلوند مسی قرمز
 • ۸.۴۶ بلوند مسی قرمز روشن

کاتالوگ رنگ موی آلبالویی لیدی نیو فایو

5.55 آلبالویی تیره

۵.۵۵ آلبالویی تیره

6.55 آلبالویی

۶.۵۵ آلبالویی

7.55 آلبالویی روشن

۷.۵۵ آلبالویی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۵.۵۵ آلبالویی تیره
 • ۶.۵۵ آلبالویی
 • ۷.۵۵ آلبالویی روشن

کاتالوگ رنگ موی بلوطی قرمز لیدی نیو فایو

4.62 بلوطی قرمز تیره

۴.۶۲ بلوطی قرمز تیره

5.62 بلوطی قرمز

۵.۶۲ بلوطی قرمز

6.66 بلوند خیلی قرمز تیره

۶.۶۶ بلوند خیلی قرمز تیره

7.66 بلوند خیلی قرمز

۷.۶۶ بلوند خیلی قرمز

6.64 بلوند بلوطی تیره

۶.۶۴ بلوند بلوطی تیره

7.64 بلوند بلوطی

۷.۶۴ بلوند بلوطی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۴.۶۲ بلوطی قرمز تیره
 • ۵.۶۲ بلوطی قرمز
 • ۶.۶۶ بلوند خیلی قرمز تیره
 • ۷.۶۶ بلوند خیلی قرمز
 • ۶.۶۴ بلوند بلوطی تیره
 • ۷.۶۴ بلوند بلوطی

کاتالوگ رنگ موی هایلایت لیدی نیو فایو

900 بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی)

۹۰۰ بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی)

901 بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی)

۹۰۱ بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی)

902 بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی)

۹۰۲ بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی)

903 بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت)

۹۰۳ بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت)

911 نقره ایی خاکستری

۹۱۱ نقره ایی خاکستری

90.01 نقره ایی

۹۰.۰۱ نقره ایی

90.02 صدفی

۹۰.۰۲ صدفی

90.32 بژ طلایی

۹۰.۳۲ بژ طلایی

913 بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی)

۹۱۳ بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی)

934 بلوند صدفی

۹۳۴ بلوند صدفی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۹۰۰ بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی)
 • ۹۰۱ بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی)
 • ۹۰۲ بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی)
 • ۹۰۳ بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت)
 • ۹۱۱ نقره ایی خاکستری
 • ۹۰.۰۱ نقره ایی
 • ۹۰.۰۲ صدفی
 • ۹۰.۳۲ بژ طلایی
 • ۹۱۳ بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی)
 • ۹۳۴ بلوند صدفی

کاتالوگ رنگ موی جدید لیدی نیو فایو

4.77 قهوه ایی نسکافه ایی

۴.۷۷ قهوه ایی نسکافه ایی

6.77 بلوند نسکافه ایی

۶.۷۷ بلوند نسکافه ایی

8.77 شیر نسکافه ایی

۸.۷۷ شیر نسکافه ایی

5.07 قهوه ایی کاراملی

۵.۰۷ قهوه ایی کاراملی

8.07 بلوند کاراملی

۸.۰۷ بلوند کاراملی

9.07 بلوند کاراملی روشن

۹.۰۷ بلوند کاراملی روشن

6.25 بلوند شنی

۶.۲۵ بلوند شنی

7.25 بلوند شنی روشن

۷.۲۵ بلوند شنی روشن

9.25 بلوند شنی خیلی روشن

۹.۲۵ بلوند شنی خیلی روشن

5.54 قهوه ایی کاپوچینو

۵.۵۴ قهوه ایی کاپوچینو

8.54 بلوند کاپوچینو

۸.۵۴ بلوند کاپوچینو

5.75 دارچینی متوسط

۵.۷۵ دارچینی متوسط

7.75 دارچینی روشن

۷.۷۵ دارچینی روشن

6.15 بلوند کنفی

۶.۱۵ بلوند کنفی

9.15 بلوند کنفی روشن

۹.۱۵ بلوند کنفی روشن

برنزی

برنزی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های  این سری:

 • ۴.۷۷ قهوه ایی نسکافه ایی
 • ۶.۷۷ بلوند نسکافه ایی
 • ۸.۷۷ شیر نسکافه ایی
 • ۵.۰۷ قهوه ایی کاراملی
 • ۸.۰۷ بلوند کاراملی
 • ۹.۰۷ بلوند کاراملی روشن
 • ۶.۲۵ بلوند شنی
 • ۷.۲۵ بلوند شنی روشن
 • ۹.۲۵ بلوند شنی خیلی روشن
 • ۵.۵۴ قهوه ایی کاپوچینو
 • ۸.۵۴ بلوند کاپوچینو
 • ۵.۷۵ دارچینی متوسط
 • ۷.۷۵ دارچینی روشن
 • ۶.۱۵ بلوند کنفی
 • ۹.۱۵ بلوند کنفی روشن
 • برنزی

کاتالوگ رنگ موی ترکیبی لیدی نیو فایو

LN 01 گردویی

LN 01 گردویی

LN 02 کاپوچینو

LN 02 کاپوچینو

LN 03 تافی

LN 03 تافی

LN 04 سربی

LN 04 سربی

LN 05 وانیلی

LN 05 وانیلی

LN 06 بلوند گلبهی

LN 06 بلوند گلبهی

LN 07 شامپاینی

LN 07 شامپاینی

LN 08 یاسی

LN 08 یاسی

LN 09 بیسکوئیتی

LN 09 بیسکوئیتی

LN 10 صورتی

LN 10 صورتی

LN 11 پیازی

LN 11 پیازی

LN 12 سوپر یخی

LN 12 سوپر یخی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • LN 01 گردویی
 • LN 02 کاپوچینو
 • LN 03 تافی
 • LN 04 سربی
 • LN 05 وانیلی
 • LN 06 بلوند گلبهی
 • LN 07 شامپاینی
 • LN 08 یاسی
 • LN 09 بیسکوئیتی
 • LN 10 صورتی
 • LN 11 پیازی
 • LN 12 سوپر یخی

کاتالوگ واریاسیون لیدی نیو فایو

000 روشن کننده

۰۰۰ روشن کننده

001 واریاسیون آبی

۰۰۱ واریاسیون آبی

002 واریاسیون سبز

۰۰۲ واریاسیون سبز

003 واریاسیون دودی

۰۰۳ واریاسیون دودی

004 واریاسیون نقره ایی

۰۰۴ واریاسیون نقره ایی

005 واریاسیون بنفش

۰۰۵ واریاسیون بنفش

006 واریاسیون قرمز

۰۰۶ واریاسیون قرمز

007 واریاسیون طلایی

۰۰۷ واریاسیون طلایی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۰۰۰ روشن کننده
 • ۰۰۱ واریاسیون آبی
 • ۰۰۲ واریاسیون سبز
 • ۰۰۳ واریاسیون دودی
 • ۰۰۴ واریاسیون نقره ایی
 • ۰۰۵ واریاسیون بنفش
 • ۰۰۶ واریاسیون قرمز
 • ۰۰۷ واریاسیون طلایی